Waarom verwerkt u mijn gegevens? Op welke gronden? Voor hoelang?

Wij verzamelen uw persoonlijke informatie alleen wanneer we uw toestemming hebben of wanneer dit in ons legitieme belang is zonder uw gegevensbescherming of fundamentele rechten en vrijheden op te heffen. Als we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme belangen (of die van derden), zullen we u op het relevante moment duidelijk maken wat die legitieme belangen zijn.

Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de volgende principes:

• Uw gegevens worden op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerkt
• We zorgen ervoor dat we alleen gegevens verzamelen die strikt noodzakelijk zijn voor de (expliciete en legitieme) doeleinden van de uitgevoerde verwerking
• De bewaartermijn overschrijdt niet wat nodig is in verband met de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verwerkt
• De verzamelde persoonsgegevens zijn juist en bij gebreke daarvan worden alle noodzakelijke maatregelen genomen zodat onjuiste gegevens kunnen worden gewist of gecorrigeerd
• Uw gegevens wordt verwerkt op een manier die een passende veiligheid garandeert.

In geval van gebruik van de gegevens voor andere doeleinden, verbindt treetz zich ertoe de voorafgaande toestemming van de betrokken personen te verkrijgen alvorens de verwerking uit te voeren.
treetz verbindt zich er in ieder geval toe om alle verzamelde gegevens te verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (GDPR) van 27 april 2016, Richtlijn 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018.

We bewaren de persoonlijke informatie die we verzamelen wanneer we een voortdurende legitieme behoefte hebben om dit te doen. Wanneer we uw persoonlijke informatie niet langer hoeven te verwerken of te bewaren, zullen we deze informatie verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat het is opgeslagen in back-uparchieven), zullen we deze veilig opslaan en isoleren het van verdere verwerking tot verwijdering mogelijk is.

Ik wil mijn andere rechten met betrekking tot mijn gegevens uitoefenen

U kunt uw rechten uitoefenen door rechtstreeks contact met ons op te nemen VIA DIT FORMULIER (link naar het formulier –> https://www.treetz.eu/nl/contact/), met vermelding van het recht dat u specifiek wenst uit te oefenen. We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Bovendien kunt u op elk moment verzoeken om uw gebruikersaccount te annuleren via uw persoonlijke ruimte: uw gebruikersaccount wordt binnen 2 werkdagen gedeactiveerd.

Ik wens geen berichten meer te ontvangen van treetz (notificaties/e-mails)

Het geval van e-mail
U kunt zich afmelden voor het ontvangen van berichten van ons door in te loggen op uw gebruikersaccount of door te klikken op de afmeldlink in elke e-mail die u wordt toegezonden.

Push meldingen
U kunt ervoor kiezen geen meldingen te ontvangen, door ze te weigeren wanneer u uw mobiele applicatie downloadt, wanneer u deze voor het eerst gebruikt of u kunt op elk moment meldingen uitschakelen in de instellingen van uw toestel of door naar uw gebruikersaccount te gaan.

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

Je hebt het recht om:

  • Toegang tot uw persoonsgegevens vragen (een kopie krijgen van de persoonsgegevens die wij over u hebben en nagaan of wij deze rechtmatig verwerken).
  • Verzoek om correctie van uw persoonsgegevens (correctie van gegevens die wij over u hebben en die onvolledig of onjuist zijn; het kan echter nodig zijn dat wij de juistheid verifiëren van nieuwe gegevens die u ons verstrekt).
  • Verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens (verzoek aan ons om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen indien er geen geldige redenen zijn waarom wij ze nog mogen verwerken. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (zie hieronder), wanneer wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij uw persoonsgegevens moeten wissen om aan de wet te voldoen. Het is echter mogelijk dat wij om specifieke juridische redenen niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen; wij zullen u hierover informeren, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek).
  • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de grondslag voor de verwerking een rechtmatig belang is (en er iets is aan uw omstandigheden dat u ertoe kan brengen bezwaar te maken tegen de verwerking omdat u van mening bent dat dit gevolgen kan hebben voor uw fundamentele rechten en vrijheden).
  • Verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (ons vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende scenario’s; a) als u wilt dat wij de juistheid van uw persoonsgegevens controleren; b) als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij ze wissen; (c) als u wilt dat wij uw gegevens bewaren, zelfs als wij ze niet langer nodig hebben, omdat u ze nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van uw wettelijke rechten; of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens, maar wij moeten nagaan of wij legitieme, dwingende redenen hebben om ze te gebruiken).
  • Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde (Wij zullen u, of een derde van uw keuze, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons oorspronkelijk toestemming hebt gegeven deze te gebruiken of op informatie die wij nodig hebben om onze overeenkomst met u uit te voeren).
  • Uw toestemming te allen tijde intrekken wanneer wij ons op die toestemming hebben gebaseerd om uw persoonsgegevens te verwerken (Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, kunnen wij u mogelijk bepaalde diensten niet meer leveren. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen op het moment dat u uw toestemming intrekt).
  • Bepaal instructies over wat er met uw persoonsgegevens moet gebeuren na uw overlijden (U kunt ons specifieke instructies geven over het bewaren, verwijderen en vrijgeven van uw persoonsgegevens na uw overlijden).

Welke veiligheidsmaatregelen zijn er om mijn gegevens te beschermen?

We implementeren alle passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de verwerking van uw persoonlijke informatie en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen.

Als zodanig nemen we alle nodige voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de aard van de gegevens over u en de risico’s die de verwerking met zich meebrengt, om de veiligheid van de gegevens over u te vrijwaren en in het bijzonder om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd is, of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben.

Moet je mijn gegevens overdragen? Voor welke doeleinden?

Tenzij expliciet aangegeven, worden uw persoonsgegevens verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte.

Sommige van deze dienstverleners kunnen uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte overdragen.

In deze context, en bij het ontbreken van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie met betrekking tot het betrokken derde land, zorgen we ervoor dat we specifieke contracten met deze bedrijven hebben gesloten, inclusief modelcontractbepalingen die zijn opgesteld door de Europese Commissie om de overdracht van gegevens over u aan deze dienstverleners te kaderen en te beveiligen.

Wij zorgen er in ieder geval voor dat onze dienstverleners een passend beschermingsniveau bieden voor uw persoonsgegevens.

Als u kiest voor terugbetaling via Paypal, worden de gegevens met betrekking tot de terugbetaling niet door ons verzameld en verwerkt maar rechtstreeks door Paypal (wij bewaren uw IBAN alleen voor strikt noodzakelijke doeleinden). Wij nodigen u uit om hun privacybeleid en hun algemene gebruiksvoorwaarden te lezen.

In geen geval zullen we uw persoonlijke gegevens zonder uw voorafgaande toestemming overdragen aan commerciële actoren.